Praetor

Praetor

Alias: Verbondspraeses, gewoonterecht schepper van een Club
Rol: Polsen naar het reilen en zeilen onder de clubleden om de gemeenschappelijke waarden en normen van de club te doorgronden. Deze persoon staat dus in voor de goede orde binnen een Praesidium, een soort rechtsschepper doordat hij aflijnt wat de club bij elkaar houdt.
Mandaat: 1 Academiejaar

Interpretatie: Deze persoon dient erop toe te zijn dat de leden zich waardig gedragen en vervult hierbij de rol van interne rechter indien (Praesidium) leden zich niet houden aan de regels van de club. Afhankelijk van de ernst van het probleem kan de Praeses zijn zeggenschap mee drukken op de besluitvorming maar normaliter behoren interne problemen tot het takenpakket van de Praetor. Zij/Hij wordt hierbij ondersteund door de Quaestor en Ab-Actis die mee waken over de goede verloop van het gewoonterecht van de club.
Tevens is hij op de hoogte van wat er gebeurt binnen de club en kan hij opkomende trends aanhalen om mogelijk nieuwe events te organiseren.
Deze functie wordt dus toebedeeld aan een integer persoon met (sociaal) aanzien die meester is in problem-solving en daarbij een natuurlijke vorm van positief gezag uitstraalt.

Rechten: De Praetor is bevoegd naar goeddunken van de Praeses om interne sancties aan (Praesidium)leden te geven indien deze zich misdragen. Verder heeft hij het recht in te grijpen indien hij merkt dat er zich interne problemen ontwikkelen, hij wordt hierbij ondersteund door de Quaestor en Ab-Actis en meldt aan de Vice-Praeses of Praeses zelf. Door zijn functie heeft de Praetor goed zicht op wat leeft binnen een club en speelt daarbij een belangrijke rol in het ontwikkelen van concepten voor nieuwe events.

Plichten: De Praetor dient altijd zijn integriteit te bewaren. Hij dient zijn aanzien als rechtsschepper naar behoren uit te oefenen zodat hij zijn gezag op een natuurlijke wijze kan uitoefenen. Hij deelt deze plicht met de Vice-Praeses aan wie de Praetor zich rechtstreeks dient te wenden bij calamiteiten.
Oorsprong: De Praetor was naar analogie met de Quaestor de volgende stap in de Cursus Honorum. Destijds kende men nog een Aedile voor de religieuzere aspecten van de Romeinse Cultuur, maar die zijn ondertussen voorbijgestreefd. De Praetor was een vooraanstaande onder de Quaestors. Het betrof slechts een selecte groep gekozen uit de Quaestors, die juridische macht kon uitoefenen in Rome en in provinciae. Waarbij de Quaestor de taksen mocht innen en de openbare orde moest bewaren in zijn provincia. Kon de Praetor zowel de rol van wetgever als rechter vervullen. Uit de (ex)-Praetoren werd ook een gouverneur gekozen die als dusdanig boven de Quaestor stond in een provincia. Een moderne koppeling vindt men in de populariteit/gezag van de Praetor. Het aantal verkozen Praetoren per jaar in het oude Rome was klein. Diegene die zich geroepen voelden werkten zich dus in kosten en schulden om grote events te organiseren om zodoende stemmen te winnen voor de verkiezing. Eenmaal Praetor moesten ze deze schuldenberg terug kunnen betalen en gebruikten hun aanzien en macht om nieuwe taksen in te voeren of wetten naar hun hand te zetten. De huidige invulling van Praetor kent gelijkenissen doordat deze tegenwoordig ook voeling dient te hebben met zijn medeleden hoewel hij een vooraanstaande is binnen de club door zijn bijdrage als Praesidiumlid en kan door zijn positie een betere voeling krijgen met mogelijks nieuwe concepten voor events. Tevens is hij/zij ordehandhaver (‘wetgever/rechter’) binnen zijn/haar Praesidium.

Evaluatie: Een Praetor dient tijdens clubgebeuren hoogte te krijgen van de (Praesidium-)leden en hun meningen. Bij een groot ledenaantal kan het opportuun zijn interne problemen aan deze functie over te laten. Waarbij de Praetor verslaggeving doet omtrent genomen sancties. Het is de kunst om preventief op te treden en door de integere eigenschap van de functie eventuele interne problemen eerst met de (Vice-)Praeses te bespreken voordat deze escaleert. In een positieve bijdrage kan de Praetor op vergaderingen (verbeter) punten aanhalen die onder de leden circuleren, kan voorstellen doen tot nieuwe events en bijdrage tot communicatie en PR op een indirecte en anoniemere manier.